روشهای لاغری

روش های لاغری

چاقی مفرط یکی از ناهنجاری های فیزیولوژیکی است که گریبان بسیاری از افراد اعم از زنان و مردان را گرفته است. در بسیاری از موراد چاقی نتیجۀ ساختار ژنتیکی و خصیصه های فیزیولوژیکی خاصی است که افراد حامل آنها می باشند. در بسیاری دیگر از موارد چاقی نتیجۀ محیطی است که فرد در آن قرار می گیرد و مثلا از غذاهای چرب و شیرین استفاده می کند. امروزه به کمک علم پزشکی روش های لاغری بسیار متنوعی ارائه شده است که هر کدام از این روش ها با توجه به ساختمان فیزیولوژیکی خاصی که افراد دارند ممکن است از یک فرد به فرد دیگر تفاوت یابند. برخی از روش های لاغری تهاجمی هستند و تغییرات مورد نیاز را در بدن فرد بوسیلۀ عمل های جراحی ایجاد می کنند. روش های لاغری دیگری نیز وجود دارند که غیرتهاجمی هستند و بدون عمل جراحی سعی در اعمال تغییرات لازم در جهت لاغر شدن فرد دارند. برخی روش های لاغری صرفا دارو درمانی هستند و روش های لاغری دیگری نیز وجود دارند که با ایجاد تغییراتی در حجم معده یا روده افراد در پی لاغر ساختن آنها هستند.